Polityka Prywatności MU

Polityka prywatności serwisu

Polityka prywatności serwisu

Polityka prywatności - zasady przetwarzania danych osobowych przez MU Interactive Sp. z o.o. w Warszawie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO", informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest MU Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, REGON: 360766944, NIP: 5213688678, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000542610, kapitał zakładowy (w pełni wpłacony) 100.000,00 zł (dalej jako „Administrator" lub „MUI").

2. Kontakt z nami.

MUI wyznaczyła jeden punkt kontaktowy dla wszystkich zagadnień dotyczących danych osobowych. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@mu.pl lub prześlij list na adres: MU Interactive sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa z dopiskiem: „Dane osobowe".

3. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

1) Większość danych otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie. Dane te podajesz:

a. wypełniając formularz kontaktowy lub zapisując się na newsletter na jednym z prowadzonych przez nas portali: mu.pl, weare.mu, wirsind.mu („Portale"), ewentualnie podczas rozmowy z osobą z naszego personelu;

b. dzwoniąc do nas z zapytaniem o ofertę na numer telefonu podany na którymś z Portali;

c. pobierając nasz produkt, taki np. jak e-book, z naszych Portali bądź innych witryn (takich jak nasz profil na Facebook, LinekdIn);

2) Twoje dane możemy mieć również z publicznie dostępnych źródeł, a także od naszych partnerów, którzy zbierając dane osobowe w wykonaniu własnych planów (tj. dla własnych celów) udostępniają je nam w ramach współpracy handlowej, jeśli wyraziłeś na to zgodę przekazując im te dane;

3) dane o Tobie otrzymujemy również poprzez analizę zapisywanych w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczka") oraz gromadzonych logów serwera www przez operatora hostingowego naszych Portali. Więcej na ten temat przeczytasz w zakładce Polityka Cookies na każdym z naszych Portali.

4. Jaki jest zakres przetwarzanych danych?

Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są następujące:

a. imię i nazwisko;

b. adres e-mail;

c. numer telefonu;

d. firma, w której pracujesz (w tym Twoja własna działalność gospodarcza, jeśli ją prowadzisz);

e. zajmowane stanowisko;

f. nazwa, adres Twojej działalności gospodarczej, nr NIP, REGON, nr rachunku bankowego, jeśli ją prowadzisz i w wyniku nawiązanego kontaktu stałeś się naszym Klientem;

g. dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś/aś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś/aś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym personelem (przy czym prowadzone rozmowy nie są przez nas rejestrowane);

h. udzielone przez Ciebie zgody (jeżeli np. udzieliłaś/udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych);

i. dane pochodzące z analizy ciasteczek lub logów serwera, takie, jak chociażby adres IP.

5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem naszej działalności,

tj. oferowaniem naszym Klientom możliwości skorzystania z naszych usług, a następnie ich wykonywaniem. W związku z powyższym, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach wskazanych poniżej:

a. przygotowanie dla Ciebie spersonalizowanej oferty na korzystanie z naszych usług,

a następnie wykonywanie zawartej z Tobą umowy, jeśli zdecydujesz się zostać naszym Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

b. przepisy prawa wymagają od nas także przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c. jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane w celu kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. cele marketingowe jako uzasadniony interes administratora danych osobowych);

d. jeżeli zapiszesz się na nasz newsletter, przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji tej zamówionej przez Ciebie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

e. Twoje dane osobowe przetwarzane są także w celu windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacyjnych oraz możliwości rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania Twoich danych oraz pełnienia swoich funkcji ustawowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f. dane pochodzące z analizy plików cookies oraz logów serwera przetwarzamy w celach budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszych Portali, między innymi w celach marketingowych (w tym na potrzeby analizowania i profilowania danych w celach marketingowych, w szczególności w celu dostosowywania komunikatów do Twoich preferencji), obsługi ich funkcjonalności (logowanie, prezentacja treści, obsługa formularzy).

6. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

a. przygotowanie dla Ciebie spersonalizowanej oferty na korzystanie z naszych usług - w tym celu przetwarzamy Twoje dane przez czas, w którym prowadzimy z Tobą negocjacje zmierzające do zawarcia z Tobą umowy, ale nie dłużej, niż przez 3 lata od dnia pozyskania Twoich danych;

b. wykonywanie zawartej z Tobą umowy, jeśli zdecydujesz się zostać naszym Klientem - w tym celu przetwarzamy Twoje dane przez czas jej wykonywania, a po jej zakończeniu do czasu upływu okresu przedawnienia naszych wzajemnych roszczeń związanych z tą umową;

c. jeżeli chodzi o cele rachunkowe to będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczą dane dokumenty księgowe (art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Natomiast jeżeli chodzi o cele podatkowe to dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności danego podatku (art. 70 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.);

d. kierowanie do Ciebie komunikatów marketingowych innych niż newsletter - w tym celu przetwarzamy Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, ale nie dłużej, niż 10 lat od daty pozyskania Twoich danych w tym celu;

e. wysyłka newsletter'a - w tym celu przetwarzamy Twoje dane do czasu, w którym jesteś zarejestrowanym użytkownikiem tej usługi, albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;

f. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, archiwizacja, zapewnienie możliwości rozliczenia się przez nas z prawidłowości przetwarzania danych oraz wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa - w tych celach przetwarzamy dane osobowe do końca okresu przedawnienia (okres ten zależny będzie od rodzaju roszczenia zgodnie z Kodeksem cywilnym lub innymi aktami prawnymi regulującymi zasady odpowiedzialności innej, niż cywilna);

g. budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszych Portali, między innymi w celach marketingowych (w tym na potrzeby analizowania i profilowania danych w celach marketingowych, w szczególności w celu dostosowywania komunikatów do Twoich preferencji) i w celu obsługi ich funkcjonalności (logowanie, prezentacja treści, obsługa formularzy) - w tym celu przetwarzamy dane przez cały okres, w którym korzystasz z naszych Portali lub usług świadczonych drogą elektroniczną (takich jak newsletter) oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś korzystać z naszych Portali lub usług.

7. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane udostępniamy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Nie sprzedajemy Twoich danych.

Twoje dane osobowe możemy natomiast przekazać naszym kontrahentom, tj.:

1) firmom, które świadczą na naszą rzecz usługi konieczne dla naszego prawidłowego funkcjonowania, np.:

a. firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, dostawcom systemów zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki któremu możemy prowadzić nasze Portale, wysyłać newsletter, prowadzić stosowne ewidencje sprzedaży itd.;

b. podmiotom świadczącym usługi hostingowe;

c. agencjom marketingowym, które pomagają nam zrozumieć, czym są zainteresowani nasi Klienci, które pomagają nam tworzyć ciekawe oferty, promocje oraz pomagają nam w bieżącej komunikacji z Klientami, w tym z Tobą;

d. firmom doradczym oraz prawniczym, a także biurom rachunkowym, wspierającym nas w codziennej działalności;

2) naszym podwykonawcom, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług na rzecz naszych Klientów, w tym spółkom powiązanym z Administratorem, takim jak MU Production sp. z o.o. w Warszawie lub Lead Labs sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

3) naszym partnerom, którym udostępniamy Twoje dane w ramach współpracy handlowej, jeśli poprosiliśmy o zgodę na takie działanie, a Ty ją wyraziłeś/aś przekazując nam swoje dane.

Dla podmiotów z każdej kategorii przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia celów naszej z nim współpracy.

8. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować Ci dopasowane do Twoich zainteresowań treści. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega zatem wyłącznie na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

9. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z RODO. Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

a. Reguła adekwatności. Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły;

b. Reguła transparentności. Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem;

c. Reguła prawidłowości. Staramy się, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą;

d. Reguła integralności i poufności. Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Twoich danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Twoich danych;

e. Reguła rozliczalności. Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

10. Jakie masz prawa?

Przepisy o ochronie danych osobowych dają Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

a. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.);

b. Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych;

c. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo przychylimy się do Twojego żądania;

d. Prawo do żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie,

a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (o oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób;

e. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych;

f. Prawo do cofnięcia zgody. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody możesz w dowolnym momencie tę zgodę cofnąć. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Pragniemy Cię jednak poinformować, że Twoje dane osobowe

w zakresie objętym cofniętą zgodą, tj. w zakresie celu, którego zgoda dotyczyła, przestaną być przetwarzane w tym celu. Niemniej jednak Twoje dane osobowe objęte zgodą będą dalej przetwarzane w celu wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających

z przepisów prawa, w tym przede wszystkim obowiązku rozliczenia się przez nas

z prawidłowości przetwarzania danych osobowych, ewentualnie w celach opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail dane.osobowe@mu.pl lub listownie na adres MU Interactive sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe".

W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz również pisać do nas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

11. Czym jest prawo do sprzeciwu?

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych).

Masz prawo do sprzeciwu również wtedy, kiedy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,

a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów

(w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail dane.osobowe@mu.pl lub listownie na adres MU Interactive sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe".

12. Czy podanie danych jest Twoim obowiązkiem?

Przekazywane nam dane osobowe podajesz dobrowolnie. Nie ma bowiem przepisu, który nakładałby na Ciebie prawny obowiązek ich przekazania.

Jeżeli jednak chcesz skorzystać z naszych usług, musisz podać dane, które umożliwią nam zawarcie i wykonanie umowy z Tobą, a także jej należyte rozliczenie podatkowe oraz udokumentowanie na cele rozliczalności naszych działań.

Dane osobowe podawane w celach kontaktowych lub marketingowych są konieczne do tego, abyśmy mogli się z Tobą kontaktować lub prowadzić działania marketingowe, na które się godzisz bądź co najmniej się im nie sprzeciwiasz. Jeżeli ich nie podasz, nasza komunikacja z Tobą będzie albo utrudniona (np. jeśli podasz tylko nr telefonu, ale już nie adres e-mail), albo wręcz niemożliwa (jeśli nie podasz żadnych danych kontaktowych).

13. Czy udostępniamy Twoje dane poza UE?

Nie, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Skontaktuj się

Twoja wiadomość została wysłana, dziękujemy. Odpowiemy tak szybko, jak to będzie możliwe!

Kontakt mailowy

Zapytania: kontakt@mu.pl

Kontakt telefoniczny

Animacje: +48 608 890 113

Filmy: +48 608 890 113

Marketing: +48 507 922 551

Lokalizacja

Varso Place II

ul. Chmielna 73

00-801 Warszawa

Polska (UE)

Zamknij